1)qul huwallaahu ahad
1)katakanlah “dia lah ALLAH yg maha esa”
2) allaahush shamad
2) hanya ALLAH lah tempat bergantung (bermohon)
3) lam yalid wa lam yuulad
3) tidak beranak dan tidak pula diperanakkan
4) wa lam yakul lahuu kufuwan ahad
4) dan tidak ada satu pun yang menyamai -nya(ALLAH)

Iklan